Meer info?Bel nu!

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.costablancahomes.eu.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren
Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen? U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.
U kunt alle cookies op deze site tegelijk accepteren of blokkeren: Ik accepteer cookies / Ik accepteer geen cookies.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Google Analytics
Doel Met Google Analytics meten we hoe je costablancahomes.eu hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om de site te verbeteren. Zonder deze cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze site gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen.
Eigenschappen Cookie komt van Google en de gegevens worden na maximaal 26 maanden verwijderd.
Naam utmt, utma, utmb, utmc, utmv en utmz

Delen We hebben de gegevens die Google verzamelt tot een minimum beperkt. Ze zorgen we er bijvoorbeeld voor dat Google jouw informatie niet gebruikt voor advertenties en wordt jou IP-adres ook geanonimiseerd. Google deelt geen anonieme data met derden. Privacy statement: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Met wie we jouw data delen

We delen je informatie niet met derden

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

info@costablancahomes.eu
Costa Blanca Homes.eu

Vestigingsadres ( geen bezoekadres ):

Timjanveld 10
3124 CL Schiedam
NEDERLAND

Aanvullende informatie

Algemene verordening gegevensbescherming
Artikel 1. Inleidende bepalingen
1.1. De begrippen in deze Verwerkersovereenkomst die worden gedefinieerd in de AVG,
hebben de betekenis zoals daarin wordt omschreven.
1.2. Waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt gerefereerd aan een bepaling uit de Wbp,
wordt per 25 mei 2018 de corresponderende bepaling uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (de “AVG ”) bedoeld.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking
2.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden uit deze Verwerkersovereenkomst in
opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend
plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst en voor doeleinden die met
nadere instemming worden bepaald.
2.2. Verantwoordelijke bepaalt zelf welke (soorten) persoonsgegevens hij door Verwerker laat
verwerken en op welke (categorieën) betrokkenen deze persoonsgegevens betrekking hebben.
Verwerker heeft hierop geen invloed.
2.3. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door
Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de
verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Verwerkersovereenkomst zijn
genoemd.
2.4. De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom
van Verantwoordelijke of de betreffende betrokkene(n).
2.5. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen
van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig is en
geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Daarnaast staat de
Verantwoordelijke ervoor in: dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de
vrijstellingen onder de AVG valt, of wanneer dit niet het geval is er een melding bij de Autoriteit
Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden; en dat zij vanaf 25 mei 2018 een register zal
bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.
2.6. Verantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden
met het niet of niet juist naleven van de verplichtingen uit artikel 2.5.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de
naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG en de AVG, worden gesteld aan het
verwerken van persoonsgegevens door Verwerker.
3.2. Verwerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door
haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze
Verwerkersovereenkomst en de Wbp en AVG.
3.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien,
gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
4.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie.
Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is uitsluitend toegestaan met inachtneming van
de hiervoor geldende voorschriften uit de AVG en AVG.
4.2. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek melden om welk land of welke landen
het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid
5.1. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een
(semi)geautomatiseerde omgeving onder controle van Verwerker.
5.2. Verwerker is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder
deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder
de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.
5.3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de
verzameling van persoonsgegevens door Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die
niet door Verantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor
andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers
6.1. Verantwoordelijke geeft Verwerker toestemming om bij de verwerking van
persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van derden,
met inachtneming van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
6.2. Verwerker zal Verantwoordelijke, indien Verantwoordelijke daar om verzoekt, zo spoedig
mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Verantwoordelijke heeft het
recht om tegen enige, door Verwerker ingeschakelde derden, bezwaar te maken.
6.3. Verwerker zal geen bezwaar maken op onredelijke gronden en dient het bezwaar
voldoende te motiveren. Wanneer Verantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de Verwerker
ingeschakelde derden, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
6.4. Verwerker zorgt dat door haar ingeschakelde derden schriftelijk verplichtingen op zich
nemen die minstens even streng zijn als de verplichtingen die op grond van de
Verwerkersovereenkomst op de Verwerker rusten.
6.5. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de in artikel 6.4 bedoelde plichten door
deze derden en is bij fouten van zelf jegens Verantwoordelijke aansprakelijk alsof zij de fout(en)
zelf heeft begaan.
6.6. De maximale aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als bedoeld in artikel 6.5 is
beperkt tot het in de Overeenkomst (met inbegrip van de algemene voorwaarden van
Verwerker) overeengekomen bedrag.

Artikel 7. Beveiliging
7.1. Verwerker heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen: 

  • logische toegangscontrole, gebruikmakend van sterke wachtwoorden; 
  • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging; 
  • encryptie (versleuteling); 
  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging; 
  • beveiliging van netwerkverbindingen via de technologie Transport Layer Security (TLS); 
  • geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden.

Artikel 8. Meldplicht
8.1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige
gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, in de zin van artikel 34a Wbp),
spant Verwerker zich in om Verantwoordelijke daarover zo snel mogelijk te informeren, maar in
ieder geval binnen 48 uur nadat het datalek bekend is geworden bij Verwerker.
8.2. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en behelst in
ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest, alsmede, voor zover deze
informatie bij Verwerker beschikbaar is: wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
wat het (vooralsnog bekende of te verwachten) gevolg is;
wat de (voorgestelde) oplossing is;
contactgegevens voor de opvolging van de melding;
het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt, of het minimale en maximale aantal
personen waarvan gegevens zijn gelekt indien geen exact aantal bekend is;
een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt;
het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden, of de periode waarbinnen het lek heeft
plaatsgevonden indien geen exacte datum bekend is;
de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem
ingeschakelde derde of onderaannemer;
of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk
zijn gemaakt voor onbevoegden; en
wat de voorgenomen en reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de
gevolgen van het lek te beperken.
8.3. Verantwoordelijke beoordeelt zelf of zij de relevante autoriteiten en/of betrokkene(n) zal
informeren en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van (wettelijke) meldplichten. Indien de
privacywet- en regelgeving dit vereist, zal Verwerker meewerken aan het informeren van de
terzake relevante autoriteiten of betrokkenen.

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
9.1. Indien een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek
hiertoe richt aan Verwerker, zal Verwerker dit verzoek doorzenden aan Verantwoordelijke.
Verantwoordelijke zal vervolgens zorg dragen voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker
mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
9.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke
rechten richt aan Verantwoordelijke zal Verwerker, indien Verantwoordelijke dit verlangt,
medewerking verlenen voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is. Verwerker mag hiervoor
redelijke kosten bij Verantwoordelijke in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht
10.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verantwoordelijke ontvangt of die
Verwerker zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een
geheimhoudingsplicht jegens derden.
10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijk
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien
het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering
van de Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de
informatie aan een derde te verstrekken.
10.3. Indien Verwerker wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal
Verwerker de Verantwoordelijke hier zo spoedig mogelijk over informeren voor zover dat
wettelijk is toegestaan.

Artikel 11. Audit
11.1. Verantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke
deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van de beveiligingseisen
als overeengekomen in Artikel 7 van de Verwerkersovereenkomst.
11.2. De in artikel 11.1 bedoelde audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van
misbruik welke is aangetoond door Verantwoordelijke. De door Verantwoordelijke geïnitieerde
audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verantwoordelijke plaats.
11.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante
informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig
mogelijk en binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen, waarbij een termijn van
maximaal twee weken redelijk is.
11.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling
overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door
één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
11.5. De kosten van de audit worden door Verantwoordelijke gedragen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Voor de aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad
of anderszins, wordt de in de Overeenkomst (met inbegrip van de algemene voorwaarden van
Verwerker) overeengekomen regeling omtrent aansprakelijkheid van toepassing verklaard.

Artikel 13. Duur en beëindiging
13.1. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de
Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen
Partijen. Deze Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
13.2. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse
instemming, maar zullen hun volledige medewerking verlenen om de Verwerkersovereenkomst
aan te passen aan eventuele nieuwe of aangepaste privacywet- en regelgeving.
13.3. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker alle persoonsgegevens die
bij haar aanwezig zijn vernietigen, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Google Analytics
Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacy statement: https://policies.google.com/privacy?hl=nl